Algemene voorwaarden

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

LCK-Nederland BV –  gevestigd en kantoorhoudende te Huneperkade 12, 7418 BT Deventer (hierna te noemen: LCK-Nederland)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
LCK-Nederland : LCK-Nederland B.V.
Koper : een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LCK-Nederland en een koper waarop LCK-Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LCK-Nederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen
1. Offertes van LCK-Nederland zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is LCK-Nederland niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van LCK-Nederland offerte c.q. orderbevestiging.
3. In offertes c.q. orderbevestigingen van LCK-Nederland genoemde levertijden en andere voor door LCK-Nederland te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door LCK-Nederland opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief transport- en verpakkingskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
6. LCK-Nederland is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd 
1. Door LCK-Nederland opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper LCK-Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en LCK-Nederland een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door LCK-Nederland opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is LCK-Nederland toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is LCK-Nederland bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Voorschriften 
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is LCK-Nederland er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden 
Indien door LCK-Nederland een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst tussen LCK-Nederland en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan LCK-Nederland omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de
koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien LCK-Nederland de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan
wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is LCK-Nederland bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan LCK-Nederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LCK-Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
1. Indien het product een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
2. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van de instructies.
4. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de faktuur van LCK-Nederland, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door LCK-Nederland geleverde zaken blijven het eigendom van LCK-Nederland totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met LCK-Nederland gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door LCK-Nederland geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LCK-Nederland dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin LCK-Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LCK-Nederland zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht LCK-Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden
voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan LCK-Nederland te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan LCK-Nederland
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LCK-Nederland worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euro’s
- exclusief BTW
- op basis van door LCK-Nederland gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek
2. Indien LCK-Nederland met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is LCK-Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien LCK-Nederland kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door LCK-NEDERLAND aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van LCK-NEDERLAND en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Kredietbeperking
LCK-NEDERLAND is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 5% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum.

Artikel 16. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.
2. Indien LCK-Nederland aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid 
LCK-Nederland is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
2. LCK-Nederland is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LCK-Nederland of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van LCK-Nederland is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van LCK-Nederland in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en LCK-Nederland aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van LCK-Nederland beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. LCK-Nederland aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door LCK-Nederland van LCK-Nederland produkten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor LCK-Nederland of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit LCK-Nederland uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf LCK-Nederland volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan LCK-Nederland aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van LCK-Nederland ontstaat.

Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LCK-Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LCK-Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van LCK-Nederland daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van LCK-Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LCK-Nederland niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien LCK-Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van LCK-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

Artikel 22. Privacy
Onderdeel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is ons privacy statement. De meest recente versie hiervan is te vinden op onze website www.lcknederland.nl

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

 

Algemene Voorwaarden LCK Nederland B.V. / webshops 

Inhoud: 

Artikel 1 definities 
Artikel 2 identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 toepasselijkheid 
Artikel 4 aanbod 
Artikel 5 prijs 
Artikel 6 overeenkomst 
Artikel 7 herroepingsrecht 
Artikel 8 verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Artikel 9 uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan 
Artikel 10 verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
Artikel 11 uitsluitingen van herroepingsrecht 
Artikel 12 nakoming overeenkomst 
Artikel 13 levering en uitvoering 
Artikel 14 betalingsmogelijkheden 
Artikel 15 klachtenregeling 
Artikel 16 toepasbaar recht 


Artikel 1, definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit; 
dag: kalenderdag; 
duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
formulier voor herroeping: het door de ondernemer aangeboden Europese modelformulier voor herroeping, dat via de website van de ondernemer te downloaden is; 
techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

Artikel 2, identiteit van de ondernemer 

LCK Nederland B.V., Postbus 16, 7390 AA Twello 
Huneperkade 12, 7418 BT Deventer, Holland 
T (+31) 571 270 327, www.lcknederland.nl 

Kantoortijden: 
Ma-do 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 
Vr 09:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00 

KvK: 51069229 
BTW: NL 823 075 928 B01 

Artikel 3, toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument op de website beschikbaar gesteld. Indien gewenst, zal de ondernemer deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de consument ook kosteloos toezenden. 

Artikel 4, aanbod 
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5, prijs 
De prijzen van de in de webshop aangeboden artikelen en diensten zijn inclusief btw. 

Artikel 6, overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Artikel 7, herroepingsrecht 
De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 
Artikel 8, verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

Artikel 9, uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping . De consument zendt het product terug in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 10, verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
De ondernemer stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop hij het product heeft ontvangen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

Artikel 11, producten uitgesloten van herroepingsrecht 
Servicedienst overeenkomsten, na volledige of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden.
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele kleur- of mix- keuze van de consument. 

Artikel 12, nakoming overeenkomst 
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. De ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door verkeerd gebruik van producten of die het gevolg is van het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen en/of instructies. 

Artikel 13, levering en uitvoering 
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14, betalingsmogelijkheden 
LCK Nederland B.V. accepteert bankoverschrijving, Creditcards, Paypal, IDEAL, Mr Cash, Sofort Banking. 

Artikel 15, klachtenregeling 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Onze gebruiksaanwijzingen en adviezen zijn vrijblijvend en niet bindend. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten door de consument vallen niet binnen onze controle mogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de consument. Eventuele product aansprakelijk-heid van de ondernemer, is deze begrenst tot de waarde van de geleverde goederen uit de overeenkomst. 

Artikel 16, toepasbaar recht 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

LCK-Nederland BV – gevestigd en kantoorhoudende te 7418 BT Deventer, Hunneperkade 12. (hierna te noemen: LCK-Nederland)

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
LCK-Nederland : LCK-Nederland B.V.
Koper : een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LCK-Nederland en een koper waarop LCK-Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LCK-Nederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen 
1. Offertes van LCK-Nederland zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is LCK-Nederland niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van LCK-Nederland offerte c.q. orderbevestiging. 
3. In offertes c.q. orderbevestigingen van LCK-Nederland genoemde levertijden en andere voor door LCK-Nederland te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 
4. Door LCK-Nederland opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief transport- en verpakkingskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 
5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 
6. LCK-Nederland is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
Artikel 4. Levering 
1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 
2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
Artikel 5. Levertijd 
1. Door LCK-Nederland opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
2. Bij niet tijdige levering dient de koper LCK-Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en LCK-Nederland een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 
3. De door LCK-Nederland opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 
Artikel 6. Deelleveringen
Het is LCK-Nederland toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is LCK-Nederland bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7. Voorschriften 
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is LCK-Nederland er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden 
Indien door LCK-Nederland een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst tussen LCK-Nederland en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: 
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan LCK-Nederland omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de
koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
- indien LCK-Nederland de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan
wel onvoldoende is ondanks sommatie. 
In genoemde gevallen is LCK-Nederland bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. 
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan LCK-Nederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LCK-Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
Artikel 10. Garantie
1. Indien het product een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
2. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van de instructies.
4. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de faktuur van LCK-Nederland, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden. 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door LCK-Nederland geleverde zaken blijven het eigendom van LCK-Nederland totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met LCK-Nederland gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 
2. Door LCK-Nederland geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LCK-Nederland dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin LCK-Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LCK-Nederland zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht LCK-Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
- of de juiste zaken zijn geleverd; 
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; 
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden
voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan LCK-Nederland te melden. 
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan LCK-Nederland
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LCK-Nederland worden geretourneerd. 
Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: 
- in Euro’s
- exclusief BTW 
- op basis van door LCK-Nederland gehanteerde minimum hoeveelheden 
- exclusief transportkosten 
- af fabriek 
2. Indien LCK-Nederland met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is LCK-Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien LCK-Nederland kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. 
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 
Artikel 14. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door LCK-NEDERLAND aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van LCK-NEDERLAND en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
Artikel 15. Kredietbeperking 
LCK-NEDERLAND is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 5% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum. 
Artikel 16. Incassokosten 
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.
2. Indien LCK-Nederland aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
Artikel 17. Aansprakelijkheid 
LCK-Nederland is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden. 
2. LCK-Nederland is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LCK-Nederland of haar ondergeschikten; 
3. De aansprakelijkheid van LCK-Nederland is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van LCK-Nederland in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en LCK-Nederland aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van LCK-Nederland beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
5. LCK-Nederland aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door LCK-Nederland van LCK-Nederland produkten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor LCK-Nederland of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit LCK-Nederland uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf LCK-Nederland volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan LCK-Nederland aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van LCK-Nederland ontstaat.
Artikel 18. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LCK-Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LCK-Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van LCK-Nederland daaronder begrepen. 
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van LCK-Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LCK-Nederland niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
3. Indien LCK-Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
Artikel 19. Geschillenbeslechting 
De rechter in de woonplaats van LCK-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
Artikel 20. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. 
Artikel 22. Privacy
Onderdeel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is ons privacy statement. De meest recente versie hiervan is te vinden op onze website www.lcknederland.nl

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 LCK Nederland | sitemap | rss