Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

LCK-Nederland BV –  gevestigd en kantoorhoudende te 7391 MK Twello, Rijksstraatweg 152 (hierna te noemen: LCK-Nederland)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
LCK-Nederland : LCK-Nederland B.V.
Koper : een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LCK-Nederland en een koper waarop LCK-Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LCK-Nederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen
1. Offertes van LCK-Nederland zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is LCK-Nederland niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van LCK-Nederland offerte c.q. orderbevestiging.
3. In offertes c.q. orderbevestigingen van LCK-Nederland genoemde levertijden en andere voor door LCK-Nederland te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door LCK-Nederland opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief transport- en verpakkingskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
6. LCK-Nederland is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Levering
1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 5. Levertijd
1. Door LCK-Nederland opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper LCK-Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en LCK-Nederland een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door LCK-Nederland opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
Artikel 6. Deelleveringen
Het is LCK-Nederland toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is LCK-Nederland bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7. Voorschriften
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is LCK-Nederland er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door LCK-Nederland een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen LCK-Nederland en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan LCK-Nederland omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de
koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien LCK-Nederland de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan
wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is LCK-Nederland bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan LCK-Nederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LCK-Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Garantie
1. Indien het product een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
2. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van de instructies.
4. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de faktuur van LCK-Nederland, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door LCK-Nederland geleverde zaken blijven het eigendom van LCK-Nederland totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met LCK-Nederland gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door LCK-Nederland geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LCK-Nederland dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin LCK-Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LCK-Nederland zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht LCK-Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden
voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan LCK-Nederland te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan LCK-Nederland
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LCK-Nederland worden geretourneerd.
Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euro’s
- exclusief BTW
- op basis van door LCK-Nederland gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek
2. Indien LCK-Nederland met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is LCK-Nederland niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien LCK-Nederland kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door LCK-NEDERLAND aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van LCK-NEDERLAND en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 15. Kredietbeperking
LCK-NEDERLAND is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 5% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum.
Artikel 16. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.
2. Indien LCK-Nederland aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
LCK-Nederland is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.
2. LCK-Nederland is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LCK-Nederland of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van LCK-Nederland is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van LCK-Nederland in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en LCK-Nederland aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van LCK-Nederland beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. LCK-Nederland aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door LCK-Nederland van LCK-Nederland produkten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor LCK-Nederland of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit LCK-Nederland uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf LCK-Nederland volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan LCK-Nederland aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van LCK-Nederland ontstaat.
Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LCK-Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LCK-Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van LCK-Nederland daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van LCK-Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LCK-Nederland niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien LCK-Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van LCK-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
Artikel 22. Privacy
Onderdeel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is ons privacy statement. De meest recente versie hiervan is te vinden op onze website www.lcknederland.nl

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

 

klik op jouw merk

onderhoudsadvies per
↓ fabrikant ↓
CLICK OP HET LOGO

 • A.W. Leder onderhoudsoverzicht
 • ADA onderhoudsoverzicht
 • Ad Hulst onderhoudsoverzicht
 • Audi leer kleuren
 • Beldivani onderhoudsoverzicht
 • Bert Plantagie onderhoudsoverzicht
 • Black Label by W. Schillig onderhoudsoverzicht
 • BMW
 • Bodilson onderhoudsoverzicht
 • Bree's New World onderhoudsoverzicht
 • Boxmark
 • Brown by Bert Plantagie onderhoudsoverzicht
 • Brühl onderhoudsoverzicht
 • Bullfrog onderhoudsoverzicht
 • Cartel Living onderhoudsoverzicht
 • Coming Lifestyle onderhoudsoverzicht
 • Conanti onderhoudsoverzicht
 • COR onderhoudsoverzicht
 • De Sede onderhoudsoverzicht
 • Design on Stock onderhoudsoverzicht
 • Design 5 onderhoudsoverzicht
 • De Toekomst / Sitting Vision onderhoudsoverzicht
 • DEDON onderhoudsoverzicht
 • DFM onderhoudsoverzicht
 • DN Design onderhoudsoverzicht
 • DS Meubel onderhoudsoverzicht
 • Durlet onderhoudsoverzicht
 • DUX-international onderhoudsoverzicht
 • Easy Sofa onderhoudsoverzicht
 • Elastoform Elastonova onderhoudsoverzicht
 • Erop onderhoudsoverzicht
 • Ewald Schillig onderhoudsoverzicht
 • EYYE onderhoudsoverzicht
 • F+S Polstermöbel onderhoudsoverzicht
 • Freirau onderhoudsoverzicht
 • Freistil by Rolf Benz onderhoudsoverzicht
 • Frommholz onderhoudsoverzicht
 • FSM onderhoudsoverzicht
 • Gealux onderhoudsoverzicht
 • Girsberger onderhoudsoverzicht
 • Harvink onderhoudsoverzicht
 • H.E. Design onderhoudsoverzicht
 • Himolla onderhoudsoverzicht
 • Hülsta onderhoudsoverzicht
 • Hülsta Sofa by Rolf Benz onderhoud en reiniging
 • HUKLA onderhoudsoverzicht
 • Intertime onderhoudsoverzicht
 • Jess Design onderhoudsoverzicht
 • Jori onderhoudsoverzicht
 • Just Design onderhoudsoverzicht
 • KFF onderhoudsoverzicht
 • KOINOR onderhoudsoverzicht
 • Label onderhoudsoverzicht
 • Leolux onderhoudsoverzicht
 • LEU Swiss onderhoudsoverzicht
 • Linteloo onderhoudsoverzicht
 • MACHALKE onderhoudsoverzicht
 • Montis onderhoudsoverzicht
 • NIX Design onderhoudsoverzicht
 • Couvin onderhoudsoverzicht
 • Ohmann Leathers onderhoudsoverzicht
 • Pejo Design onderhoudsoverzicht
 • Piet Boon onderhoudsoverzicht
 • PMP onderhoudsoverzicht
 • Pode onderhoudsoverzicht
 • Polinova onderhoudsoverzicht
 • Porsche auto leer kleuren
 • Pur Sang onderhoudsoverzicht
 • Roels onderhoudsoverzicht
 • Rolf Benz onderhoudsoverzicht
 • ROM onderhoudsoverzicht
 • Ropelli leathers onderhoudsoverzicht
 • Willy Schillig onderhoudsoverzicht
 • Sitting Vision onderhoudsoverzicht
 • Stapelgoed onderhoudsoverzicht
 • Stressless onderhoudsoverzicht
 • Team 7 onderhoudsoverzicht
 • Team by Wellis
 • Tommy Machalke TM Collections onderhoudsoverzicht
 • Trones onderhoudsoverzicht
 • Venjacob onderhoudsoverzicht
 • Violetta onderhoudsoverzicht
 • VITRA onderhoudsoverzicht
 • Volkswagen auto leer kleuren
 • Werther onderhoudsoverzicht
 • WIMA onderhoudsoverzicht
 • XL Company onderhoudsoverzicht
 • Zeitraum onderhoudsoverzicht
© 2010 - 2018 LCK Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.